Świadectwo Pracy

Każdy z kim zostaje rozwiązana umowa o pracę lub komu ona wygasła powinien otrzymać świadectwo pracy. Kiedy musi ono zostać wydane, jakie informacje zawierać i co robić w sytuacji, kiedy występują w nim błędy, wyjaśniamy w tekście poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

outsourcing
Świadectwo Pracy

Świadectwo pracy to dokument, który potwierdza zatrudnienie w określonym przedziale czasowym w konkretnej firmie czy zakładzie, na określonym stanowisku i korzystanie z ustalonych uprawnień pracowniczych i z ubezpieczenia społecznego. Świadectwo pracy powinno zostać wręczone w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia, w ostatnim dniu trwania umowy. Zgodnie z przepisami prawnymi powinny być w nim umieszczone informacje o okresie zatrudnienia, wymiarze etatu, zajmowanym stanowisku, trybie rozwiązania albo okolicznościach wygaśnięcia stosunku pracy, liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym,w którym ustał stosunek pracy, wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy, okresie korzystania z urlopu bezpłatnego, wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego, macierzyńskiego, wychowawczego, wykonywaniu pracy tymczasowej, jeżeli taka miała miejsce z wyszczególnieniem okresu i podmiotu dla którego realizowane były zadania, łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia, okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę, okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykorzystaniu dodatkowych urlopów lub innych uprawnieniach, okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Dodatkowo na żądanie pracownika pracodawca musi podać informację o jego zarobkach. Pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Pracodawca może je wręczyć bezpośrednio pracownikowi lub osobie pisemnie upoważnionej przez niego. Jeżeli nie ma takiej możliwości musie je dostarczyć pocztą lub inną drogą w przeciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Natomiast jeśli zdarzy się sytuacja, gdy w otrzymanym śiadectwie są podane błędne informacje, wtedy pracownik możw w ciągu 14 dni wystąpić o ich skorygowanie. Pracodawca jest zobowiązany je poprawić. Jeśli odmawia, pracownik może zgłosić w kolejnych 14 dniach sprawę do sądu pracy. Wraz z wydaniem świadectwa pracodawca musi przekazać pracownikowi również informacje o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o możliwości jej odbiorcy po ustalonym czasie i zniszczeniu w przypadku braku odbioru w umówionym terminie.

Przypominamy, że LTDBroker zajmuje się skupem zadłużonych spółek i pomaga przebrnąć przez kłopoty tym, które stoją nad przepaścią bankructwa i upadku nękane przez wierzycieli. Zapraszamy do kontaktu.