Powody Rozwiązania Spółki

Zakładając działalność gospodarczą i budując markę od podstaw każdy nastawia się na sukces i rozwój, co oczywiste, ale może zdarzyć się tak, że z różnych przyczyn będziemy chcieli zamknąć spółkę. Nie każdy jednak wie, jakie moga być powody rozwiązania spółki więc dzisiaj przybliżymy ten temat.Zapraszamy do przeczytania.

Rozwiązanie Spółki
Rozwiązanie Spółki

Rozwiązanie spółki oznacza wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy i w praktyce oznacza, że ustał jej byt prawny co wiąże się z tym, że przestaje istnieć organizacja osób, które ją tworzą i nie ma już ich dążenia do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa i wypracowanie zysków. Do spółek, które podlegają rozwiązaniu przez wykreślenie z rejestru KRS należą spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna i spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.

Zamknięcie działalności gospodarczej może być skutkiem zaistnienia wielu czynników wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Niektóe z nich są wspólne dla spółek kapitałowych i osobowych jak np, przyczyny przewidziane w umowie lub statucie spółki. Może to być upływ czasu, na jaki spółka została zawarta lub osiągnięcie celu, który został wskazany. Po upływie określonego czasu lub zrealizowaniu celu może nastąić rozwiązanie prowadzonej działalności. Kolejny powód to uchwała wspólników lub akcjonariuszy spółki. W spółkach osobowych powinna to być jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, a w spółkach kapitałowych i spółce komandytowo-akcyjnej powinna to być uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki podjęta kwalifikowaną większością głosów, a w spółce komandytowo akcyjnej dodatkowo jest konieczna zgoda wszystkich komplementariuszy. Należy też wspomnieć, że spólkę ma prawo zamknąć sąd w drodze powództwa o rozwiązanie. I tak w spółce osobowej z ważnych powodów powództwo może wytoczyć każdy ze wspólników spółki, a w spółce kapitałowej powództwo może wytoczyć wspólnik lub członek organu spółki w sytuacji, gdy osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. Również zakończenie postępowania upadłościowego może prowadzić do rozwiązania firmy, chyba że zakończyło się układem, zostało uchylone lub umorzone z innych przyczyn, to wtedy nie.W przypadku spółek osobowych czynnikiem wpływającym na zaprzestanie ich działałania może okazać się śmierć wspólnika, ogłoszenie upadłości wspólnika lub powstanie w spółce partnerskiej sytuacji, w której tylko jeden z partnerów posiada prawo wykonywania wolnego zawodu. Natomiast w przypadku spółek kapitałowych przyczyna leży w sytuacji, gdy przedmiot działalności spółki określony w umowie albo statucie jest sprzeczny z prawem, umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów bądź wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania.

Jeżeli, któraś z powyższych kwestii miała miejsce to spółka wchodzi w stan likwidacji, a tutaj potrzeba już wsparcia i pomocy specjalistów z LTDBroker. Zatrudniamy ekspertów z dziedziny prawa handlowego, którym nieobce są meandry artykułu 299 k.s.h. Przeprowadzamy przez skomplikowany proces likwidacji spółki lub postępowanie upadłościowe. LTDBroker zajmuje się skupem zadłużonych spółek, restrukturyzacją firmy i przekształcaniem osobowości prawnej spółek. Pośredniczymy w znalezieniu kontrahenta gotowego przejąć Państwa spółkę i dalej prowadzić jej działalność. Skutecznie chronimy majątek osobisty członków zarządu. Pracują dla nas wykwalifikowani księgowi i logistycy. Dzięki wsparciu naszych specjalistów klienci odzyskują spokój i zadawalające ich rozwiązania. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu.