Remanent

Czy remanent powinien być sporządzany raz w roku, a może częściej ? Odpowie na to poniższy tekst. Zapraszamy do lektury.

Remanent
Raz w roku remanent ?

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą jest zobowiązany do sporządzenia rocznego remanentu. Remanent jest wewnętrzną kontrolą realnej wartości stanu magazynowego firmy. Sprawdza faktyczną ilości towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych i braków/odpadów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie porównuje uzyskane dane z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji.

Remanent musi być sporządzony w sposób dokładny, przejrzysty i trwały oraz zawierać datę sporządzenia spisu, nazwę firmy/ imię i nazwisko właściciela, numery pozycji, nazwę towaru lub innych elementów objętych spisem, cenę jednostkową w złotych i groszach, jednostkę miary, ilość potwierdzoną podczas inwentaryzacji, wartość wynikającą z pomnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, sumaryczną wartość, ponumerowane arkusze, klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”, podpisy osób sporządzających inwentaryzację i uczestniczących w inwentaryzacji, podpis właściciela firmy (współwłaścicieli). Poza corocznym obowiązkiem sporządzania remanentu, spis z natury należy także sporządzić w przypadku rozpoczęcie działalności gospodarczej albo jej zamknięcia (wtedy remanent obejmuje również wyposażenie) , zmiany wspólnika lub stosunku udziałów oraz na żądanie naczelnika urzędu skarbowego. Spis z natury można również sporządzać w każdej chwili w trakcie roku podatkowego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie ma już obowiązku zgłoszenia do US chęci przeprowadzenia go w trakcie roku.

Spis zrealizowany na ostatni dzień roku podatkowego jest jednocześnie spisem na pierwszy dzień roku następnego. Jeśli po wykonaniu remanentu okaże się, że przedsiębiorca fizycznie posiada więcej lub mniej towaru niż w systemie magazynowym, należy rozliczyć nadwyżki lub niedobory magazynowanych towarów odpowiednio jako przychód i koszt uzyskania przychodu. Wartość remanentu początkowego i końcowego uwzględniana jest bowiem w bilansie firmy i ma wpływ na rozliczenie podatkowe.

Jeśli jednak bilans wychodzi ujemny, a firma przestała być rentowna i utraciła płynność finansową, co obecnie często się zdarza, to zapraszamy do kontaktu z LTDBroker. LTDBroker prowadzi skup zadłużonych spółek i skutecznie chroni majątek osobisty członków zarządu przed wierzycielami. Zawsze znajdujemy niezawodne rozwiązanie zadowalające klienta.