Refakturowanie

Refakturowanie nie posiada swojej oficjalnej definicji w przepisach prawa podatkowego, ale wsytępuje w codzienności przedsiębiorców. Zatem na czym ono polega i kiedy po nie sięgać odpwiemy w poniższym artykule.

Refakturowanie
Co to Refakturowanie

Refakturowanie jest jednym z częstych sposobów rozliczania się przedsiębiorców i polega na odsprzedaży osobie trzeciej usług lub towarów, które wcześniej przedsiębiorca nabył. W praktyce oznacza to przeniesieniu kosztów usługi na ten podmiot, który faktycznie z niej korzysta. Mówimy wtedy o działaniu we własnym imieniu, ale na poczet osoby trzeciej. Proces ten rozliczany jest na podstawie wystawionej faktury, wystawcą jest podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą usługi. Z refakturowaniem najczęściej można spotkać się przy usługach najmu. gdy jeden przedsiębiorca podnajmuje od drugiego lokal wraz z dostarczanymi mediami. Wówczas właściciel nieruchomości może refakturować koszty za energię, wodę, wywóz smieci itp na najemcę , który z tejże nieruchomości korzysta. W ten sposób, sam nie jest obciążony kosztami i nie musi ich opłacać, natomiast najemca może te opłaty wprowadzić jako koszty prowadzenia działalności, gdyż rzeczywiście te koszty ponosi.

Podczas refakturowania nie można narzucać własnej marży odbiorcy docelowemu.Faktura wystawiana w ramach refakturowania musi być co do kwot zgodna z fakturą pierwotną. Jest to swego rodzaju przeniesienie kosztów na odbiorcę docelowego, a nie osobna sprzedaż. Nie można więc w tej sytuacji podnieść wartości sprzedaży. Podmiot wystawiający fakturę w ramach refakturowania musi przepisać wartości z faktury, którą sam otrzymał i wyłącznie te wartości mogą zostać rozliczone.

W przypadku refakturowania obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi lub też z datą wystawianie dokumentu finansowego.Organy podatkowe uważają że koszty ponoszone z wystawianiem lub otrzymaniem refaktury nie są bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu. Co za tym idzie, należy je księgować z datą ich poniesienia. Naturalnie, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i wprowadzone do ksiąg rozliczeniowych. W ten sposób opłacający je przedsiębiorca może obniżyć sobie podstawę opodatkowania i odprowadzić mniejszy podatek od uzyskanego dochodu.

Przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości dotyczące prawnej kwestii refakturowania zawsze mogą wystąpić do Urzędu Skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji.

Wszystkich, których firma znalazła się na skraju bankructwa lub popadła w długi niemożliwe do spłacenia zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. LTDBroker zajmuje się skupem zadłużonych spółek i pomaga członkom zarządu skutecznie chronić majątek osobisty przed wierzycielami.