Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu

W przypadku likwidacji spółki, rozpoczęcia postępowania upadłościowego, restrukuryzacji firmy czy przekształcenia form prawnych działalności gospodarczej automatycznie pojawiają się pytania o odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania finansowe spółki i przedawnienie roszczeń wobec zarządu. Dzisiaj więc przybliżymy ten temat. Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniżej.

Przedawnienie roszczeń
Przedawnienie Roszczeń

Zatem czy członkowie zarządu mają obowiązek uregulowania długów firmy i czy w ogóle możliwe jest przedawnienie roszczeń wobec nich? Zgodnie z artykułem 299 par.1 k.s.h jeżeli egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna, to członkowie zarządu zbiorowo odpowiadają za jej zobowiązania handlowo-finansowe. Członek zarządu może być jednak zwolniony z tej odpowiedzialności jeśli zostaną spełnione warunki określone w artykule 299 k.s.h takie jak np.: udowodnienie, że we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony lub też postanowienie o rozpoczęciu restrukturyzacji zostało potwierdzone w odpowiednim czasie, albo w tym samym czasie został zatwierdzony układ w toczącym się postępowaniu. Odpowiedzialność zdejmuje też wykazanie przez członka zarządu, że niezgłoszenie wniosku o upadłości nastąpiło nie z jego winy i mimo jego niezgłoszenia i niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciel nie poniósł szkody itd. Jeżeli jednak wyżej wymienione czynniki nie występują, to wierzyciele spółki mogą zwrócić się z roszczeniami do członka jej zarządu. Jest jednak na to ograniczony czas. Roszczenia bowiem mogą ulec przedawnieniu. W praktyce wygląda to tak, że po upływie terminu przedawnienia członek zarządu nadal pozostaje odpowiedzialny za zobowiązania spółki, ale nie musi spełniać i zaspokajać roszczeń wierzyciela. Nalezy oczywiście wspomnieć, że do roszczeń z artykułu 299 k.s.h stosuje się zasady przedawnienia przewidziane dla odpowiedzialności deliktowej. Oznacza to, że upominanie się o uregulowanie zobowiązań finansowych przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Koniec terminu przedawnienia roszczeń wierzyciela spółki przeciwko członkowi zarządu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa ten termin.

Jeśli spółka znalazła się na skraju bankructwa i jest zagrożona likwidacją, postępowaniem o upadłość lub wymaga restrukturyzacji najlepiej poszukać wsparcia specjalistów z LTDBroker. Nasza kancelaria zatrudnia ekspertów od prawa handlowego, w tym art.299 k.s.h, wykwalifikowanych księgowych i logistyków. LTDBroker skupuje zadłużone spółki i skutecznie chroni majątek osobisty członków zarządu przed wierzycielami. Świadczymy usługi prawne firmom znajdujacym się w trudnej sytuacji. Zapraszamy do współpracy.