Postępowanie upadłościowe

Rozpoczynając własną działalność przedsiębiorca snuje plany o sukcesie, o zdobywaniu dobrej i ugruntowanej pozycji na rynku oraz o pomnażaniu zysków. Każdy liczy na pomyślny wiatr w żaglach i udany rejs po meandrach biznesu. Tymczasem życie pisze swoje scenariusze i bywa, że firma mająca wielkie plany na pszyszłość nieoczekiwanie znajduje się na skraju bankructwa i grozi jej postępowanie upadłościowe. Na czym polega postępowanie upadłościowe i kiedy można je rozpocząć wyjaśniamy w tekście poniżej. Zapraszamy do przeczytania.

Postępowanie upadłościowe
Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe to procedura, podczas której ustalane są zasady regulowania i dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Może ono rozpocząć się na wniosek dłużnika lub jego wierzycieli ( gdy jest ich przynajmniej dwóch) w sytuacji, kiedy dłużnik stał się niewypłacalny( nie później niż 30 dni od dnia, w którym to nastąpiło), jest opóźnienie w uiszczeniu zobowiązań finansowych ponad trzy miesiące lub kiedy osoba prawna ma dług przewyższający wartość jej majątku i trwa to 24 miesiące. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do Sądu Rejonowego do działu gospodarczego. Jeżeli zgłasza go wierzyciel, to musi podać dane dłużnika, jego PESEL, nr.KRS, miejsce działania spółki oraz okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie. Jeżeli natomiast jest on złożony przez dłużnika, to dodatkowo powinien być dołączony aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,bilans sporządzony dla celów postępowania, spis wierzycieli z ich danymi i kwotami wierzytelności, oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów, spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty, wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych, informacje o hipotekach, zastawach i innych postępowaniach sądowych, oraz dane reprezentantów lub likwidatorów spółki.Od wniosku o ogłoszenie upadłości pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 zł. Następnie wniosek o upadłość zostaje zarejestrowany w sądzie pod sygnaturą akt Gu i jest weryfikowany pod kątem czy wystąpiły wszystkie kryteria potrzebne do ogłoszenia upadłości konkretnego podmiotu. Postępowaniem zajmuje się sąd upadłościowy ( rejonowy, wydział gospodarczy) w składzie 3 sędziów zawodowych i to oni, do czasu rozpoznania wniosku, mogą zabezpieczyć majątek dłużnika m.in. przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, ustanowienie zarządu przymusowego, czy też zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć na rachunkach bankowych dłużnika. Wniosek może być odrzucony, oddalony lub uwzględniony. Jeśli zostanie uwzględniony, sąd ogłasza upadłość niewypłacalnego dłużnika, co zostaje obwieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienie o upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, zaś data wydania postanowienia jest datą upadłości. Dalsze postępowanie toczy się już pod nową sygnaturą akt Gup. Jest to czas na zgłaszanie się wierzycieli, ustalenie składu masy upadłości, likwidację masy upadłości, podział funduszy pomiędzy wierzycieli, co w efekcie prowadzi do zakończenia postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe to skomplikowany i długotrwały proces, dlatego najlepiej udać się po pomoc do specjalistów z tej dziedziny, których znajdziecie w LTDBroker. LTDBroker kupuje zadłużone spółki i skutecznie chroni majątek osobisty członków zarządu przed wierzycielami. W naszje kancelarii pracują specjaliści od art. 299 ksh, likwidacji działalności gospodarczej, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych firmy, biegli księgowi i logistycy. Zapraszamy do kontaktu.