Masa Upadłości

W poprzednim artykule wyjaśnialiśmy czym jest postępowanie upadłościowe, a dzisiaj zajmiemy się masą upadłości, tym co wchodzi w jej skład, kto ją ustanawia i nią zarządza i kiedy ustaje jej byt.

Masa upadłości
Masa Upadłościowa

Masa upadłości to majątek niewypłacalnego dłużnika wobec, którego sąd wszczął postępowanie upadłościowe. Powstaje ona w dniu uprawomocnienia się ogłoszenia o upadłości i stanowi ją istniejący już oraz nabywty w toku postępowania upadłościowego majątek upadłego, który ma służyć spłaceniu wierzycieli. Jednym słowem masa upadłości to ogół zbywalnych praw, mienie oraz rzeczy należące do dłużnika. Z chwilą jej ustanowienia upadły nie może już nią samodzielnie zarządzać, dysponować i z niej korzystać. Kto więc nią zawiaduje? Otóż najczęściej jest to wyznaczony przez sędziego syndyk, ale czasami zdarza się, że komenderuje nią upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego. Ma to miejsce wtedy, kiedy w postępowaniu upadłościowym jest możliwość zawarcia układu. Jeśli jednak sąd uchylił zarząd własny dłuznika, ale nadal istnieje szansa na zawarcie układu, wtedy masą upadłości kieruje zarządca. Wszystko jest więc zależne od sędziego i od możliwości zawarcia ukłądu.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk spisuje inwentarz i szacuje masę upadłości oraz sporządza plan likwidacyjny.Spisu inwentarza dokonuje się na podstawie wpisów w księgach upadłego i dokumentów bezspornych. Spis inwentarza to nic innego, jak spis naturalny składników majątku, do którego upadły ma tytuł prawny i które znajdują się w jego posiadaniu, jak i w posiadaniu osób trzecich np z tytułu najmu, dzierżawy, użyczenia lub zastawu itp. Każda z osób trzecich ma obowiązek zgłosić wszystkie te rzeczy i nieruchomości syndykowi w celu zawarcia ich w spisie inwentarza. Spis naturalny obejmuje środki w kasie, środki pieniężne na rachunkach bankowych, nieruchomości i użytkowanie wieczyste,ruchomości, udziały w spółkach handlowych,akcje, obligacje i inne prawa.Po spisie inwentarza i oszacowaniu masy upadłości syndyk ustala plan likwidacyjny czyli sposoby sprzedaży majątku wraz z przewidywanymi terminami, a także preliminarz wydatków, które planuje ponieść w w czasie trwania postępowania upadłościowego. Tak sporządzony bilans finansowy zostaje przedstawiony sędziemu-komisarzowi. Nastęnie ma miejsce likwidacja masy upadłości poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego części, sprzedaż niruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo ich zbycie. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne przeznaczone są na spłącenie wierzycieli upadłego w kolejności i wysokości określonej przepisami prawa upadłościowego. Masa upadłości przestaje istnieć z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu i zakończeniu postępowania upadłościowego oraz uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu.

Wszystkim, którzy muszą mierzyć się z zagrożeniem likwidacji spółki stojącej na progu bankructwa polecamy pomoc naszej kancelarii. LTDBroker skutecznie chroni majątek osobisty członków zarządu przed wierzycielami i dysponuje profesjonalistami z dziedziny prawa handlowego, odpowiedzialności z artykułu 299 ksh, likwidacji działalności gospodarczej, restrukturyzacji firmy. LTDBroker przejmuje zadłużone spółki i oferuje usługi biegłych księgowych oraz specjalistów od procesów postępowania upadłościowego. Zapraszamy do kontaktu.