Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. to częste rozwiązanie, które wprowadza się przy restrukturyzacji firmy bądź zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Jak wygląda procedura likwidacji spółki z o.o. , z jakiego powodu najczęściej się po nią sięga i na czym polegają czynności likwidacyjne działalności, aż po wykreślenie jej z rejestru KRS wyjaśniamy w tekście poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Likwidacja
Likwidacja

Już na etapie tworzenia spółki z o.o współnicy określają ewentualne powody, dla których może ona zostać rozwiązana, jest to np.: upływ terminu na jaki spółka została zawarta, realizacja określonej inwestycji, uzyskanie finansowania zewnętrznego, nieobecność w spółce wskazanych osób, ogłoszenie upadłości (w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego) czy innych sytuacjach szczególnych. Wspólnicy mogą w każdej chwili podjąć decyzję o rozwiązaniu działalności. Uchwałę tę musi poprzeć jednak 2/3 głosów oraz trzeba ją zaprotokołować w formie aktu notarialnego. Na tym etapie wskazuje się też kto będzie pełnił funkcję likwidatora i w jaki sposób będzie reprezentował spółkę z o.o. Likwidatorem może być osoba spoza grupy współników, zdolna do czynności prawnych i niekarana za przestępstwa gospodarcze. Likwidator może wyznaczyć radcę prawnego lub adwokata do reprezentowania przed sądem rejestracyjnym. Każdy likwidator w ciągu 7 dni musi zgłosić do sądu rejestracyjnego otwarcie likwidacji. Poza wnioskiem o wpis o likwidacji powinien dostarczyć dokumenty potwierdzające rozwiązanie spółki, uchwałę o powołaniu likwidatorów wraz z określeniem sposobu reprezentacji, zgody likwidatorów na pełnienie funkcji oraz ich adresy do korespondencji i dowód uiszczenia opłaty sądowej. Po dopełnieniu tych czynności spółka otrzymuje status ''w likwidacji'', wykreślone zostają informacje o członkach zarządu i prokurentach spółki, a wpisane zostają dane likwidatorów i sposób reprezentacji. Nastęnym krokiem jest ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w którym wzywa się wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia. Kiedy owe formalności są już załatwione likwidatorzy mogą zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania, upłynnić majątek spółki itp. Po zakończeniu wszyskich czynności, zrobieniu bilansu likwidacyjnego zawierającego wszystkie aktywa według ich wartości zbywczej i zatwierdzeniu go oraz sporządzeniu sprawozdania likwidacyjnego pozostaje już tylko złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. Z chwilą wykreślenia spółki z rejestru następuje jej rozwiązanie i tym samym zlikwidowana spółka traci swój byt prawny.

Proces likwidacji spółki jest skomplikowany i czasochłonny. Najlepiej powierzyć jego przeprowadzenie profesjonalistom z LTDBroker. Nasza kancelaria skupuje zadłużone spółki, zajmuje się likwidacją firmy i restrukturyzacją spółki. W LTDBroker wypełniamy wnioski o upadłość, pomagamy ją ogłosić i przeprowadzamy przez postępowanie upadłościowe, przejmujemy zadłużone spółki i jeśli zachodzi konieczność reprezentujemy klienta przed sądem gospodarczym. Nasi specjaliści od prawa handlowego i art. 299 ksh skutecznie chronią majątek osobisty zarządu przed wierzycielami. LTDBroker zaprasza do kontaktu.