Likwidacja Masy Upadłości

W ubiegły piątek pisaliśmy czym jest masa upadłości, a dzisiaj przybliżymy etapy jej likwidacji. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem.

Likwidacja masy upadłości
Likwidacja Masy Upadłościowa

Jak juz pisaliśmy masę upadłości stanowi majątek i wszystkie prawa zbywalne upadłego dłużnika, które mają być spieniężone w celu spłacenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego. Przypomnijmy jeszcze, że w skład masy upadłości wchodzić mogą :nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, prawa autorskie i wynikające z przepisów o własności przemysłowej , obligacje, najem, dzierżawa itp.

Po ogłoszeniu upadłości w ciągu 30 dni syndyk sporządza więc spis inwentarza i oszacowuje masę upadłości, a następnie tworzy plan likwidacyjny i przedstawia go sędziemu komisarzowi.Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie spisu inwentarza, ksiąg upadłego i innych dokumentów oraz oszacowaniu masy upadłości i planu likwidacyjnego powstaje sprawozdanie finansowe lub w przypadku niemożności oszacowania masy, pisemne sprawozdanie ogólne i rozpoczyna się proces likwidacyjny masy. Likwidacja masy upadłości może odbyć się z wolnej ręki lub w drodze przetargu lub aukcji. Syndyk bez zgody rady wierzycieli może sprzedać ruchomości dla pokrycia kosztów postępowania lub te, które mogą ulec zepsuciu, albo też straciłyby na wartości w skutek zwlekania ze sprzedażą czy ich przechowywanie przekracza koszty ich wartość. W przetargu lub na aukcji można spieniężyć w całości lub w zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa upadłego, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności oraz inne praw majątkowe wchodzące w skład masy upadłości. Likwidacja obejmuje też ściąganie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych. Zgodnie z art.311 PrUp '' likwidacja ruchomości obciążonych zastawem rejestrowym oraz wierzytelności i praw obciążonych zastawem rejestrowym lub zastawem finansowym może nastąpić także przez przejęcie ich przez wierzyciela będącego zastawnikiem zastawu rejestrowego lub zastawu finansowego, jeżeli umowa o ustanowieniu zastawu przewiduje zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia przedmiotu zastawu.'' Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, co w praktyce oznacza, że nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Środki uzyskane z likwidacji masy upadłości przeznaczone są na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, należności z tytułu składek ubezpieczeniowych pracowników, wynagrodzenia pracowników, podatek i inne daniny, wierzytelności (wraz z odsetkami za rok przed ogłoszeniem upadłości, oraz kosztami procesowymi), inne odsetki, kary, należności z tytułu zapisów lub darowizn.

Likwidacja masy upadłości, restrukturyzacja firmy, ogłoszenie o upadłości, proces likwidacji spółki i postępowanie upadłościowe są skomplikowane, pochłaniają czas, wymagąją wiedzy prawnej i wsparcia ze strony specjalistów, których znajdą Państwo w naszej kancelarii. LTDBroker przejmuje zadłużone spółki, znajduje pośredników zainteresowanych kupnem firmy z długami i jej restrukturyzacją. Specjalizujemy się w prawie handlowym, w odpowiedzialności z artykułu 299 k.s.h, chronimy członków zarządu przed wierzycielami doradzając skuteczne rozwiązania, które usatysfakcjonują naszych klientów. Zapewniamy wsparcie biegłych księgowych, logistyków, ekspertów od likwidacji spółki, postępowania upadłościowego i przekształceń prawnych przedsiębiorstw. LTDBroker skupuje zadłużone spółki. Zapraszamy do kontaktu.