Spółka jednoosobowa

O tym czym jest spółka jednoosobowa, kto ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania i jak wyglądają sprawy księgowe i podatkowe związane z jej prowadzeniem można dowiedzieć się z poniższego tekstu. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do przeczytania. Spółka jednoosobowa jest najprostszą formą działalności gospodarczej.

outsourcing
Spółki jednoosobowe

Jej rejestracja i prowadzenie nie są skomplikowane. Może być założona wyłącznie przez osobę fizyczną.Posiada cel zarobkowy i nastawiona jest na zysk oraz ma charakter zorganizowany co znaczy, że do jej wykonywania wynajmowane są biura serwisowane bądź wirtualne oraz prowadzony jest marketing w celu jej wypromowania i dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Działa we własnym imieniu i nie jest zarządzana przez zewnętrzną osobę ani podmiot. Przy jej zakładaniu nie trzeba sporządzać żadnych umów i nie jest wymagany minimalny kapitał. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność posiada zdolność prawną, sądową i procesową oraz odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku jej prowadzenia. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (z wyłączeniem jego majątku osobistego) co oznacza, że majątek prywatny i ten, wykorzystywany do prowadzenia spółki, są przez wierzycieli traktowane jednakowo.Jeżeli więc firma nie wypracuje zysku, wszystkie zobowiązania (np. składki do ZUS, wynagrodzenia dla pracowników i współpracowników, rachunki, kary umowne, raty kredytu) trzeba pokryć z prywatnego majątku. Natomiast wszystkie osiągnięte zyski od razu zwiększają prywatny majątek przedsiębiorcy.

Prawo do reprezentowania jednoosobowej działalności ma tylko jej właściciel. Tylko on może zawierać umowy z dostawcami i odbiorcami, tylko on ma obowiązek wpłacać zaliczki na podatek, składać roczną deklarację podatkową i rozliczać się z ZUS. Jednoosobową spółkę należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wystarczy wypełnić wniosek CEIDG1 podając swoje dane, PESEL,wszystkie posiadane obywatelstwa, adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalności , nazwę firmy, kody PKD, liczbę pracowników, jeśli są planowani, datę rozpoczęcia działalności , informacje o ubezpieczeniu w ZUS i złożyć go w urzędzie osobiście, listownie lub drogą elektroniczną. Rejestracji nie podlegają drobne działalności zarobkowe, gdzie przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wystarczy wtedy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i opłacać podatki. Przy rejestracji działalności w CEIDG zostanie automatycznie nadany identyfikator podatkowy NIP oraz numer REGON dla celów statystycznych. Należy też wybrać rodzaj opodatkowania przychodów. Do wyboru jest skala podatkowa od 17% do 32%, podatek liniowy 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Rejestrując działalność w CEIDG przedsiębiorca automatycznie zostaje zgłoszony jako płatnik do ZUS (czyli ten, który opłaca składki). Musi jednak samodzielnie zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony (samodzielnie zgłasza także pracowników i osoby współpracujące). Formularze zgłoszeniowe do ZUS można dołączyć do wniosku w trakcie rejestracji firmy (CEIDG-1). Natomiast obowiązki księgowe w działalności jednoosobowej zależą od wybranej formy opodatkowania, np. ryczałt ewidencjonowany obliguje do księgowania przychodów firmy, natomiast podatkowa księga przychodów i rozchodów do ewidencjonowania sprzedaży i wydatków przedsiębiorstwa. Osoba rozliczająca swoją działalność na uproszczonych zasadach jest ponadto zobowiązana do prowadzenia m.in: rejestrów VAT (o ile jest czynnym podatnikiem VAT), ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy zakupów powyżej 3,5 tys. zł), ewidencji wyposażenia (dotyczy wyposażenia o wartości przekraczającej 1,5 tys. zł), ewidencji przebiegu pojazdu (o ile do celów firmowych wykorzystuje samochód prywatny). Kiedy powyższe warunki zostaną spełnione można rozpocząć działalność.

Jednak gdyby z jakichś powodów firma popadła w zadłużenia, to zapraszamy do kontaktu z LTDBroker. Skupujemy zadłużone spółki i chronimy majątek osobisty Zarządu przed wierzycielami.