Umowy Cywilnoprawne

Każdy pracodawca, który zatrudnia osoby w oparciu o umowy cywilnoprawne musi odprowadzać składki do ZUS i rozliczać się z US. Wyjaśnimy dzisiaj, jak krok po kroku, tym się zająć. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem.

Umowa Cywilnoprawna
Umowa Cywilnoprawna

W przypadku, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej ma obowiązek ubezpieczeniowy pracodawca powinien zgłosić taką osobę do ZUS z wykorzystaniem druków ZUS ZZA (ubezpieczenie tylko zdrowotne) lub ZUS ZUA (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Deklaracje zgłoszeniowe należy przekazać do ZUS maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia powstania nowego obowiązku ubezpieczeniowego. Ma to miejsce wtedy, kiedy pracodawca zatrudnia tę samą osobę na umowę o pracę i jednocześnie podpisuje z nią umowę o dzieło, wówczas pracownik podlega z obu umów ubezpieczeniom takim, jak w przypadku stosunku pracy. Poza tym wyjątkiem w umowach o dzieło wykonawca nie podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, dlatego zleceniodawcy chętnie wybierają tę formę zatrudnienia. Osoba pracująca na podstawie umowy o dzieło może zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego np. przez swojego współmałżonka zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub opłacać składki sama.

Natomiast wynagrodzenie z umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W zależności od tego ile wynosi wynagrodzenie wpisane w umowie, tak powinno wliczać się zaliczkę na podatek od pracownika. W przypadku umowy o dzieło, której kwota wypłaty nie przekracza 200 zł brutto, co do zasady powinno się zastosować zryczałtowany podatek dochodowy. Stawka podatku w odniesieniu do tej metodologii rozliczania wynagrodzenia wynosi 17%. Pamiętać należy natomiast o tym, iż przy wyliczaniu zaliczki, przy zryczałtowanym podatku dochodowym, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu, a gdzie kwota wypłaty wynagrodzenia przekracza 200 zł brutto – stawka podatku jest uzależniona od progów podatkowych. Dla wynagrodzeń nieprzekraczających limitu 85 528 zł na rok kalendarzowy, stosowana powinna być 17% stawka podatku (I próg podatkowy).

Po przekroczeniu ww. limitu stawka podatku wzrasta do 32%. Przy obliczeniach zaliczki na podatek od umów o dzieło z wynagrodzeniem wyższym niż 200 zł uwzględnia się koszty uzyskania przychodu. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, nie podlega zwolnieniu z PIT. Ulga ta dotyczy wyłącznie umów o pracę i umów zlecenie. Trzeba też pamiętać, że jeśli nawet wykonawca ma inne umowy z innymi firmami, to one nie mają wpływu na zobowiązania pracodawcy wobec US i ZUS, z którym doszło do podpisania umowy o dzieło.

Przedsiębiorców, których firmy znalazły się w trudnym położeniu finansowym, zapraszamy do kontaktu z LTDBroker . LTDBroker zajmuje się skupem zadłużonych spółek i skutecznie chroni majątek osobisty Zarządu przed wierzycielami.