Szkolenie BHP

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, każdy pracodawca ma obowiązek zorganizowania szkoleń BHP swoim pracownikom. Celem tych szkoleń jest poznanie zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy i kształtowania jej właściwych warunków, aby przeciwdziałać wypadkom i chorobom zawodowym w środowisku pracy. Szkolenia muszą odbywać się wyłącznie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Podzielone są na dwa rodzaje: wstępne i okresowe.

BHP
Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne powinny mieć miejsce przed dopuszczeniem pracownika do samodzielnego wykonywania pracy i występować w formie instruktażu. Dzielimy je na część ogólną, zwaną instruktażem ogólnym i część przeprowadzaną na stanowisku pracy, zwaną instruktażem stanowiskowym. Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminach pracy lub układach zbiorowych, z przepisami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także sposobami ochrony przed zagrożeniami na danym stanowisku i metodami bezpiecznego wykonywania jej. Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp, albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający wiedzę i umiejętności do właściwej realizacji instruktażu. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub pracodawca jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz został przeszkolony w tym zakresie.

Standardowy czas trwania instruktażu wstępnego ogólnego to 3 h lekcyjne, a stanowiskowego 8 h lekcyjnych. Odbycie szkolenia wstępnego należy udokumentować poprzez sporządzenie karty szkolenia wstępnego podpisanej przez prowadzącego i uczestnika, a potem przechowywać w aktach osobowych. Natomiast celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Te szkolenia powinno przeprowadzać się raz na 3 lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, raz na rok dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, raz na 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych oraz co 5 lat dla pozostałych grup zawodowych. Lekceważenie i niedopełnienie tych obowiązków jest łamaniem prawa pracowniczego i karane wysoką grzywną.

Przypominamy, że LTDBroker zajmuje się skupem zadłużonych spółek i skutecznie pomaga członkom zarządu chronić majątek osobisty przed wierzycielami. Zapraszamy do kontaktu wszystkich, których firmy borykają się ze zobowiązaniami finansowo-handlowymi niemożliwymi do spłacenia i kontrolami ze strony US i ZUS.