Kody PKD

Prowadząc własną działalność każdy przedsiębiorca musi określać kody PKD. Czym one są i kiedy się ich używa wyjaśniamy w tekście poniżej.

Kody PKD
PKD

PKD jest skrótem pochodzącym od nazwy Polska Klasyfikacja Działalności, która kategoryzuje i porządkuje rodzaje działalności społeczno-gospodarcze realizowane przez różne firmy i spółki. PKD jest więc informacją o rodzaju wykonywanej działalności potrzebną do celów statystycznych. Kody PKD mają wielorakie zastosowanie. Używane są do klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), opracowywania bilansów gospodarki narodowej, zestawiania wyników krajowych z danymi międzynarodowymi, zestawiania informacji statystycznych oraz ukazywania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy.

Każdy przedsiębiorca musi określić rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD. Wybór kodu następuje przy zakładaniu własnej działalności i podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 lub sporządzania umowy spółki kapitałowej. Wybierając kody dla własnej firmy, należy zastanowić się jaki rodzaj działalności przeważa. To właśnie ten kod powinien być wpisany na pierwszym miejscu w wypełnianym formularzu. Nie każdą działalność można automatycznie przypisać do danego kodu PKD, czasami przedsiębiorca jest zmuszony wybrać kod, który jest najbardziej zbliżony, lub wpisać kilka różnych kodów. Wybierając oznaczenia kodów PKD można posiłkować się stroną internetową GUS www.stat.gov.pl , na tej stronie jest również dostępny program automatycznie wyszukujący kody PKD po wpisaniu kluczowych słów.

Dopasowanie odpowiedniego kodu PKD, jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Dodatkowo warto wiedzieć, że kod PKD może odgrywać ważną rolę w przypadku dofinansowań i starań o wsparcie pomocowe z dotacji lub podczas udziału w różnego typu przetargach. Zdarza się, że umowa o dofinansowanie określa, że środki mogą być wykorzystane tylko wtedy, kiedy działalność gospodarcza jest określona za pomocą konkretnego kodu PKD.

Klasyfikacja PKD obowiązuje od 1.01.2008 roku i jest zgodna z klasyfikacjami europejskimi. W strukturach klasyfikacji kodów występują : sekcje -oznaczone jednoliterowym symbolem, składają się z 21 rodzajów działalności, działy- określone dwucyfrowym kodem numerycznym podzielonym na 88 rodzajów działalności, grupy- oznaczone trzycyfrowym kodem numerycznym obejmujących 272 rodzajów działalności, które wyodrębnia się z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji lub charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług oraz klasy- posiadają czterocyfrowe oznaczenie w formie kodu numerycznego, na którego składa się 615 rodzajów działalności, wyodrębnianych z perspektywy specjalizacji procesu produkcyjnego bądź działalności usługowe i podklasy- oznaczone pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 rodzajów działalności.

W przypadku dokonywania zmian działania firmy, należy aktualizować kody PKD. Każdy przedsiębiorca, który dokonuje działań wykraczających poza ustanowiony przez kody zakres, może zostać ukarany karą grzywny.