Artykuł 299 k.s.h

Dzisiaj przyjrzymy się artykułowi 299 k.s.h i wyjaśnimy czego dotyczy. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem poniżej.

Artykuł 299 k.s.h
Artykuł 299 k.s.h

Artykuł 299 stanowi element kodeksu spółek handlowych, a kodeks spółek handlowych to nic innego, jak przepisy, które regulują tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Łatwo więc się domyślić, że art. 299 k.s.h precyzuje interakcje prawne spółek i pomaga poruszać się po skomplikowanym świecie związanym między innymi z procesem likwidacji spółek, postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacją i przeksztaceniem form prawnych działalności gospodarczej.

Konkretnie art. 299 k.s.h dotyczy odpowiedzialności członków zarządu w razie bezkuteczności egzekucji przeciwko spółce z.o.o . Określa on jednoznacznie, że członkowie zarządu wspólnie odpowiadają za zobowiązania finasowo-handlowe spółki w przypadku, gdy egzekucja wobec niej okazała się bezskuteczna. Ale jest w nim również zapis, że '' członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.'' Oczywiście to nie narusza przepisów odpowiedzialności zarządu, ale wyjaśnia w dalszych paragrafach , że '' osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji. ''

Przepisy wydają się być zawiłe dla tych, którzy nie mają odpwiedniej wiedzy i praktyki, ale dla profesjonalistów z LTDBroker to codzienność, z którą idealnie sobie radzą.

Likwidację spółki, postępowanie upadłościowe, restrukturyzację firmy czy przekształcanie form prawnych działalności gospodarczej, jak również meandry art. 299 k.s.h najlepiej więc powierzyć ekspertom, którzy pracują w LTDBroker. Posiadamy długoletnie doświadczenie w takich sprawach i skutecznie chronimy majątek osobisty członków zarządu przed wierzycielami. Pracują u nas specjaliści od prawa handlowego, biegli księgowi i logistycy. LTDBroker skupuje zadłużone spółki. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu.